Wëllkomm beim Lëtzebuerger Online Dictionnaire.
Dëse Service gëtt Iech offréiert vum Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch a baséiert op der offizieller Orthografie.